[قید]

allein

/aˈlain/
غیرقابل مقایسه

1 تنها به تنهایی

مترادف و متضاد einsam gemeinsam zusammen
 • 1. Er kommt allein.
  1 . او تنها می‌آید.
 • 2. Es war sehr teuer. Allein das Essen hat schon über 50 Euro gekostet.
  2 . این خیلی گران بود. غذا به تنهایی بیش از 50 یورو هزینه داشت.
 • 3. Ich gehe nicht gern allein spazieren.
  3 . من دوست ندارم تنها به قدم‌زدن بروم.
 • 4. Soll ich Ihnen helfen? – Danke, ich schaffe es schon allein.
  4 . می‌خواهید به شما کمک کنم؟ - ممنون، من می‌توانم این را تنها انجام دهم.
کاربرد واژه allein به معنای تنها
allein در آلمانی معنایی بسیار نزدیک به (تنها) یا (به تنهایی) در فارسی دارد. اگر کسی allein باشد یعنی دیگران در کنارش نیستند. وقتی کسی کاری را allein انجام می‌دهد یعنی آن را بدون کمک دیگران انجام می‌دهد.
گاهی از allein برای تاکید بر بخشی از یک مجموعه استفاده می‌شود، به جمله زیر توجه کنید:
Allein das Essen hat schon über 50 Euro gekostet (تنها غذا بیش از 50 یورو هزینه داشت)
در این کاربرد ما معمولا از واژه "فقط" استفاده می‌کنیم. در فارسی ما این جمله را بیشتر اینطور می سازیم "فقط غذا 50 یورو هزینه داشت."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان