[فعل]

anprobieren

/ˈanpʀoˌbiːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: probierte an] [گذشته: probierte an] [گذشته کامل: anprobiert] [فعل کمکی: haben ]

1 امتحان کردن (لباس) پرو کردن

  • 1.einen Kleider anprobieren
    1. یک لباس را امتحان کردن
  • 2.Schuhe sollte man immer anprobieren, bevor man sie kauft.
    2. آدم همیشه باید کفش را قبل از خرید امتحان کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان