[فعل]

aufrüsten

فعل گذرا و ناگذر

1 از نظر نظامی مجهز شدن تسلیح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان