[اسم]

die Auskunft

/ˈauskʊnft/
قابل شمارش مونث
[جمع: Auskünfte] [ملکی: Auskunft]

1 اطلاعات راهنمایی

مترادف و متضاد Angabe Aufklärung Bescheid Information
 • 1. Ich hätte gern eine Auskunft.
  1 . من راهنمایی می‌خواهم.
 • 2. Ich kann lhnen leider keine genaue Auskunft geben.
  2 . متاسفانه من نمی‌توانم به شما هیچ اطلاعات دقیقی بدهم.
 • 3. Können Sie mir eine Auskunft geben?
  3 . آیا می‌توانید به من اطلاعات بدهید؟ [آیا می‌توانید مرا در مورد یک چیز راهنمایی کنید]
کاربرد واژه Auskunft به معنای اطلاعات
واژه "Auskunft" معنایی نزدیک به (اطلاعات) یا (راهنمایی) در فارسی دارد. از آن بیشتر برای اشاره به اطلاعات کوتاه مرتبط با مسیر یا راهنمایی در مورد نحوه انجام یک کار استفاده می‌شود. برای اشاره به اطلاعات تخصصی بهتر است از واژه Information استفاده کنید.

2 قسمت اطلاعات بخش اطلاعات

مترادف و متضاد Information Informationsstelle
 • 1. Die Firma hat eine neue Nummer. Bitte, rufen Sie die Auskunft an.
  1 . شرکت یک شماره جدید دارد. لطفا با قسمت اطلاعات تماس بگیرید.
کاربرد واژه Auskunft به معنای بخش اطلاعات
Auskunft در این کاربرد معادل "بخش اطلاعات" در فارسی است و به یک کیوسک، اتاق، میز یا شماره تلفن اشاره می کند که شما میتوانید از آن اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان