[اسم]

der Beruf

/bəˈʁuːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Berufe] [ملکی: Beruf(e)s]

1 کار شغل، حرفه

مترادف و متضاد Arbeit Gewerbe Handwerk Job
einen Beruf ergreifen/ausüben/...
به شغلی چیره شدن/اشتغال داشتن/...
einem Beruf nachgehen
به کاری پرداختن
jemand Arzt/Lehrer/... von Beruf sein
شغل کسی پزشک/معلم/... بودن
  • 1. Ich bin Bergmann von Beruf.
    1. من یک معدنچی هستم. [من به عنوان شغل معدنچی هستم.]
  • 2. Was ist Ihr Beruf?
    2. شغل شما چیست؟
کاربرد واژه Beruf به معنای شغل
واژه Beruf در آلمانی معنای نزدیکی با "شغل" یا "کار" در فارسی دارد. از Beruf برای اشاره به فعالیتی (معمولا منظم) استفاده می‌شود که در مقابل آن پول دریافت می‌کنیم.
در آلمانی استفاده از واژه Beruf در قالب "von Beruf ..." بسیار پرکاربرد است (در فارسی ما معمولا از این قالب استفاده نمی‌کنیم). مثلا:
"Ich bin Bergmann von Beruf" (من معدنچی هستم/شغل من معدن‌چی بودن است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان