[اسم]

das Bier

/biːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Bier(e)] [ملکی: Bier(e)s]

1 آبجو

  • 1. Im Kühlschrank ist noch Bier.
    1 . در یخچال آبجو هست.
  • 2. Noch ein Bier bitte.
    2 . لطفا یک آبجو.
Bier یا آبجو چیست؟
واژه Bier به معنای آبجو را به نوشیدنی می گویند که حاصل تخمیر نشاسته و انواع دانه غلات است (بیشتر دانه جو مورد استفاده قرار می‌گیرد). آبجو نسبت به شراب درصد الکل به مراتب کمتر دارد و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از Bier در فرهنگ آلمان پیشینه زیادی دارد و رویداد های مرتبط زیادی با آبجو در آلمان وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان