[صفت]

blau

/blaʊ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: blauer] [حالت عالی: blausten]

1 آبی آبی رنگ

  • 1. Die Wände sind blau.
    1 . دیوارها آبی هستند.
  • 2. Wenn man sich im Web umsieht, sind ca. 90% der Designs immer und immer blau.
    2 . وقتی آدم به (دنیای) وب نگاهی بیندازد، حدود 90 درصد طراحی‌ها همیشه آبی هستند.
کاربرد واژه blau به معنای آبی
رنگ یا صفت blau برای اشاره به چیزهایی استفاده می شوند که رنگی مشابه آسمان یا دریا داشته باشند. در آلمانی گاهی از blau برای اشاره به غم هم استفاده میشود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان