[فعل]

buchstabieren

/buːxʃtaːˈbiːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: buchstabierte] [گذشته: buchstabierte] [گذشته کامل: buchstabiert] [فعل کمکی: haben ]

1 هجی کردن حرف به حرف گفتن

  • 1. Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen.
    1 . لطفا اسمتان را هجی کنید.
  • 2. Würden Sie Ihren Namen bitte buchstabieren?
    2 . می‌شود اسمتان را لطفا هجی کنید؟
کاربرد واژه buchstabieren به معنای هجی کردن
buchstabieren یا "هجی کردن" به معنای حرف به حرف گفتن یک واژه است. buchstabieren معمولا با هدف کمک به نوشتن یک واژه استفاده می‌شود. با توجه به اینکه شکل نوشتاری و گفتاری بعضی از اسامی در زبان‌های اروپایی متفاوت است استفاده از هجی کردن یا buchstabieren بسیار رایج است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان