[قید]

circa

/ˈt͡sɪʁka/
غیرقابل مقایسه

1 حدودا تقریبا

  • 1. Die Dateigröße beträgt circa 70 Byte.
    1 . اندازه این فایل حدودا 70 بایت است.
  • 2. Von Mainz nach Frankfurt sind es circa fünfzig Kilometer.
    2 . از "ماینز" تا "فرانکفورت" تقریبا 50 کیلومتر است.
کاربرد واژه circa به معنای حدودا
واژه circa معنایی مشابه "حدودا" در فارسی دارد. از circa معمولا برای نشان دادن دقیق نبودن یک عدد یا مقدار استفاده می‌شود، مثلا "circa 70 Byte" (حدودا 70 بابت)، "circa fünfzig Kilometer" (حدودا 50 کیلومتر)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان