[اسم]

der Computer

/kɔmˈpjuːtɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Computer] [ملکی: Computers]

1 کامپیوتر رایانه

  • 1. Unsere Rechnungen werden alle von einem Computer geschrieben.
    1 . همه فاکتورهای ما به وسیله کامپیوتر نوشته می‌شوند.
  • 2. Wann bekommst du deinen neuen Computer?
    2 . تو کامپیوتر جدیدت را کی گرفتی؟
کاربرد واژه Computer به معنای کامپیوتر
Computer یا کامپیوتر یک وسیله الکترونیکی برنامه‌پذیر است که از آن برای کارکرد‌های متفاوتی استفاده می‌شود. از واژه Computer برای ساختن واژه‌های ترکیبی مرتبط با کامپیوتر هم استفاده می‌شود، مثلا "Computeranimation" (انیمیشن کامپیوتری)، "Computerindustrie" (صنعت کامپیوتر)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان