[ضمیر]

dein

/daɪ̯n/

1 مال تو [صفت ملکی دوم شخص مفرد]

  • 1. Ist das dein Auto?
    1 . آیا این ماشین تو است؟ [آیا این ماشین مال تو است؟]
کاربرد واژه dein به معنای مال تو
واژه dein یک صفت ملکی است. زمانی که dein در کنار یک اسم قرار گیرد مالیکت آن چیز را به دوم شخص مفرد (تو) نسبت می دهد، مثلا "dein Buch" (کتابِ تو)، "deine Brille" (عینکِ تو)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان