[فعل]

demolieren

فعل گذرا و ناگذر

1 ویران کردن منهدم ساختن، آسیب رساندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان