[ضمیر]

dich

/dɪç/

1 [ضمیر مفعولی اکوزاتیو دوم شخص مفرد] به تو، تو را، برای تو

  • 1. Die Blumen sind für dich.
    1 . گل ها برای تو هستند.
کاربرد واژه dich به عنوان ضمیر مفعولی اکوزاتیو
ضمیر dich در زبان آلمانی به عنوان ضمیر مفعولی آکوزاتیو (مستقیم) برای دوم شخص مفرد به کار می رود. dich در فارسی معنای دقیقی ندارد اما میتواند با توجه به کاربرد به معنای "به تو"، "تو را"، "برای تو" و ... باشد. مثلا:
"Er liebt dich" (او تو را دوست دارد.)

2 [ضمیر انعکاسی دوم شخص مفرد] خودت

  • 1. Du sollst dich beeilen.
    1 . تو باید عجله کنی.
کاربرد واژه dich به عنوان ضمیر انعکاسی
ضمیر dich در زبان آلمانی به عنوان ضمیر انعکاسی دوم شخص مفرد هم به کار می رود. از ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی معمولا در کنار افعال انعکاسی استفاده می شود، در این صورت این ضمایر به خودی خود معنای مشخصی ندارند و فقط با فعل معنا پیدا می کنند مثلا "dich beeilen" (عجله کردن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان