[ضمیر]

du

/duː/

1 تو [ضمیر دوم شخص مفرد]

  • 1.Hörst du mir zu?
    1. آیا تو به من گوش می‌دهی؟
  • 2.Kannst du mir helfen?
    2. آیا می‌توانی به من کمک کنی؟
کاربرد واژه du به معنای تو
ضمیر du در زبان آلمانی یک ضمیر شخصی فاعلی است که برای دوم شخص مفرد و در حالت دوستانه به کار می‌رود. "du" معنایی مشابه به "تو" در فارسی دارد با این تفاوت که تنها در صورتی در جمله استفاده می‌شود که بخواهیم به فاعل جمله اشاره کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان