[صفت]

eigen

/ˈaɪ̯ɡən/
غیرقابل مقایسه

1 مال خود از خود، برای خود

مترادف و متضاد zugehörig
  • 1.Alle Kinder haben eigene Zimmer.
    1. همه بچه‌ها اتاق خودشان را دارند.
  • 2.Manche Leute haben keine eigene Meinung.
    2. برخی مردم هیچ نظری از خود ندارند [برای خودشان نظر جداگانه‌ای ندارند].
کاربرد واژه eigen به معنای مال خود
eigen در واقع معادل دقیقی در فارسی ندارد. این صفت نشان‌دهنده متعلق بودن یک چیز به کسی است. از eigen معمولاً برای تاکید بر این شخصی بودن یک چیز استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
.Der Wagen da gehört der Firma, und das da ist mein eigenes Auto (ماشین آن‌جا مال شرکت است، و این یکی اینجا ماشین خود من است.)
در جمله بالا eigen تأکید می‌کند که این ماشین متعلق به خودم است یا به این مثال توجه کنید:
.Alle Kinder haben eigene Zimmer (همه بچه‌ها اتاق خودشان را دارند.)
در این مثال eigen مشخص می‌کند که هر بچه به صورت جداگانه یک اتاق دارد. اگر این جمله را بدون eigen می‌گفتیم ممکن بود اینطور استنباط شود که همه آن‌ها در یک اتاق هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان