[قید]

einmal

/ˈaɪ̯nmaːl/
غیرقابل مقایسه

1 یک‌بار

  • 1.Bitte rufen Sie morgen noch einmal an.
    1. لطفاً فردا یک‌بار دیگر تماس بگیرید.
  • 2.Diese Prüfung mache ich nicht noch einmal.
    2. این امتحان را من یک‌بار دیگر نمی‌دهم.
  • 3.Ich habe diese Oper leider nur einmal gesehen.
    3. من این اوپرا را متأسفانه فقط یک‌بار دیدم.
کاربرد واژه einmal به معنای یک‌بار
واژه einmal معنایی مشابه "یک‌بار" در فارسی دارد.
استفاده از واژه einmal به‌صورت عبارت "noch einmal" (یک‌بار دیگر) و "nur einmal" (فقط یک‌بار) بسیار رایج است.
"noch einmal" گاهی معنای "دوباره" را هم دارد. مثلاً:
".Bitte rufen Sie morgen noch einmal an" (لطفاً فردا یک‌بار دیگر تماس بگیرید.)
جمله بالا را می‌توان به‌صورت "لطفاً فردا دوباره تماس بگیرید" هم ترجمه کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان