[عدد]

elf

/ɛlf/

1 یازده [عدد 11]

  • 1. Das Wort „elfengleich“ hat elf Buchstaben.
    1 . واژه "elfengleich" یازده حرف دارد.
  • 2. Die gesamte Reisedauer beträgt etwa elf Stunden.
    2 . تمام مدت سفر تقریبا 11 ساعت را شامل می‌شود. [طول می‌کشد.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان