[عدد]

elf

/ɛlf/

1 یازده [عدد 11]

  • 1.Das Wort „elfengleich“ hat elf Buchstaben.
    1. واژه "elfengleich" یازده حرف دارد.
  • 2.Die Reisedauer beträgt etwa elf Stunden.
    2. سفر تقریباً یازده ساعت طول می‌کشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان