[اسم]

der Empfänger

/ɛmˈpfɛŋɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Empfänger] [ملکی: Empfängers] [مونث: Empfängerin]

1 گیرنده دریافت‌کننده

  • 1. ,Empfänger unbekannt' stand auf dem Umschlag.
    1 . بسته مهر خورده بود "گیرنده ناشناس".
  • 2. Auf dem Brief steht dein Name, also bist du der Empfänger.
    2 . بر روی نامه اسم تو هست، پس تو گیرنده نامه‌ای.
کاربرد واژه Empfänger به معنای گیرنده
از واژه Empfänger بیشتر در مورد بسته های پستی و ارسالی استفاده می‌شود و به کسی اشاره می‌کند که قرار است این بسته یا نامه را دریافت کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان