[فعل]

entschuldigen

/ɛntˈʃʊldiɡən/
فعل گذرا
[گذشته: entschuldigte] [گذشته: entschuldigte] [گذشته کامل: entschuldigt] [فعل کمکی: haben ]

1 بخشیدن

 • 1. Dieser Fehler ist nicht zu entschuldigen.
  1 . این اشتباه نمی‌تواند بخشیده شود.
 • 2. Entschuldigen Sie bitte!
  2 . لطفا ببخشید! [از شما عذر می‌خواهم!]
Entschuldigen Sie, dass...
ببخشید که ... [معذرت می‌خواهم که ...]
 • Entschuldigen Sie, dass ich lhnen erst jetzt schreibe.
  از شما عذر می‌خواهم که من تازه حالا برای شما می‌نویسم.
mit etwas (Dat.) entschuldigen
با چیزی عذرخواهی کردن [برای چیزی عذری داشتن]
 • Sein Verhalten ist mit nichts zu entschuldigen.
  هیچ عذری نمی‌تواند برای رفتارش وجود داشته باشد.

2 معذرت‌خواهی کردن عذر خواستن (sich entschuldigen)

sich (bei jemandem) (für etwas) entschuldigen
(از کسی) (برای چیزی) عذر خواهی کردن
 • 1. Ich entschuldige mich für das Versehen.
  1. من بابت این اشتباه عذرخواهی می کنم.
 • 2. Sie hat sich für ihren lrrtum entschuldigt.
  2. او بابت اشتباهش معذرت‌خواهی کرد.
sich (von jemandem) entschuldigen lassen
(از کسی) عذرخواهی کردن
 • Herr Meier lässt sich entschuldigen, er ist stark erkältet.
  آقای "مایر" عذر خواهی کرد، او سخت سرما خورده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان