[فعل]

erzählen

/ɛɐ̯ˈt͡sɛːlən/
فعل گذرا
[گذشته: erzählte] [گذشته: erzählte] [گذشته کامل: erzählt] [فعل کمکی: haben ]

1 تعریف کردن گفتن، توضیح دادن

مترادف و متضاد anvertrauen hinterbringen mitteilen sagen verraten
etwas (Akk.) erzählen
چیزی را توضیح دادن [تعریف کردن]
jemandem etwas (Akk.) erzählen
برای کسی چیزی را توضیح دادن [تعریف کردن]
 • 1. Man kann ihm alles erzählen, was einen innerlich beschäftigt.
  1. آدم می‌تواند همه چیزهایی که به صورت درونی با آنها درگیر است را برایش بگوید.
 • 2. Wir müssen euch etwas erzählen!
  2. ما باید چیزی را برای شما تعریف کنیم.
über etwas (Akk.) erzählen
راجع به چیزی تعریف کردن
 • Was hat sie dir über Frank erzählt?
  او به تو در مورد "فرانک" چی گفت؟

2 روایت کردن نقل کردن

مترادف و متضاد schildern
Audioversion erzählen
نسخه صوتی (کتاب) را روایت کردن
 • Hoffman erzählte die Audioversion des Buches.
  "هافمن" نسخه صوتی کتاب را روایت کرد.
[اسم]

das Erzählen

/ɛɐ̯ˈt͡sɛːlən/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Erzählens]

3 داستان روایت

مترادف و متضاد Geschichte
 • 1. Das Erzählen fiel ihr schwerer als das Zeichnen.
  1 . روایت برایش دشوارتر از طراحی بود.
die Kunst des Erzählens
هنر روایت داستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان