[اسم]

die Familie

/faˈmiːliə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Familien] [ملکی: Familie]

1 خانواده

  • 1. Die Familie der Bären teilt sich in acht Arten auf.
    1 . خانواده خرس‌ها به هشت نوع تقسیم می‌شود.
  • 2. Meine Familie lebt in Spanien.
    2 . خانواده من در اسپانیا زندگی می کنند.
  • 3. Sie hat eine große Familie.
    3 . او خانواده بزرگی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان