[صفت]

geübt

قابل مقایسه

1 باتجربه کاردیده، کاردان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان