[اسم]

das Geld

/ɡɛlt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Gelder] [ملکی: Geld(e)s]

1 پول

Geld haben
پول داشتن
 • Hast du noch Geld?
  هنوز پول داری؟
genug/viel/... Geld haben
پول کافی/زیاد/... داشتن
 • Ich habe nicht genug Geld dabei.
  من پول کافی همراه خود ندارم.
Geld verdienen
پول درآوردن
 • Wie viel Geld verdienst du im Monat?
  چقدر پول در ماه درمی‌آوری؟
jemandem Geld geben
به کسی پول دادن
 • Sie haben mir zu viel Wechselgeld gegeben.
  آن‌ها به من کلی پول خرد دادند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان