[اسم]

das Gewicht

/ɡəˈvɪçt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Gewichte] [ملکی: Gewicht(e)s]

1 وزن

 • 1. Bei „Gewicht“ schreibst du: 62 Kilo.
  1 . برای وزن بنویس: 62 کیلو.
 • 2. Sie dürfen Gepäck bis zu einem Gewicht von 15 kg mitnehmen.
  2 . شما اجازه دارید چمدان تا وزن 15 کیلو را همراه بیاورید.
 • 3. Wie teuer ist das Päckchen? – Das hängt vom Gewicht ab.
  3 . قیمت بسته چقدر است؟ - این بستگی به وزن دارد.

2 ارزش اهمیت

 • 1. In der Partei hat ihre Stimme kein Gewicht.
  1 . رأی او در حزب هیچ اهمیتی ندارد.
auf etwas (Akk.) Gewicht legen
به چیزی اهمیت دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان