[اسم]

das Glas

/ɡlaːs/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Gläser] [ملکی: Glases]

1 لیوان ظرف شیشه‌ای

مترادف و متضاد Trinkgefäß
 • 1.Eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser bitte!
  1. یک بطری آب معدنی و دو لیوان لطفاً!
 • 2.Wir brauchen noch drei Gläser.
  2. ما به سه لیوان دیگر نیاز داریم.
ein Glas Milch/Bier/...
یک لیوان شیر/آب‌جو/...
 • Möchtest du noch ein Glas Milch?
  یک لیوان دیگر شیر میل داری؟

2 شیشه

مترادف و متضاد Kristall
 • 1.Auf der Kiste steht: ,Vorsicht Glas!'
  1. بر روی جعبه نوشته شده: "احتیاط، شیشه!"
etwas (Nom.) aus Glas sein
چیزی از جنس شیشه بودن [شیشه‌ای بودن]
 • 1. Die Wände sind aus Glas.
  1. دیوارها از جنس شیشه هستند.
 • 2. Vorsicht, die Kanne ist aus Glas!
  2. مواظب باش، قوری از جنس شیشه است!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان