[اسم]

das Glas

/ɡlaːs/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Glases]

1 شیشه

مترادف و متضاد Kristall
 • 1. Auf der Kiste steht: ,Vorsicht Glas!'
  1 . بر روی جعبه نوشته شده: "احتیاط، شیشه!"
etwas (Nom.) aus Glas sein
چیزی از جنس شیشه بودن [شیشه‌ای بودن]
 • Vorsicht, die Kanne ist aus Glas!
  مواظب باش، قوری از شیشه است!

2 لیوان ظرف شیشه ای

مترادف و متضاد Trinkgefäß
 • 1. Eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser bitte!
  1 . یک بطری آب معدنی و دو لیوان لطفا!
 • 2. Wir brauchen noch drei Gläser.
  2 . ما به سه لیوان دیگر نیاز داریم.
ein Glas Milch/Bier/...
یک لیوان شیر/آب‌جو/...
 • Möchtest du noch ein Glas Milch?
  آیا یک لیوان شیر میل داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان