[اسم]

das Gold

/ɡɔlt/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Gold(e)s]

1 طلا

  • 1.Das Armband ist aus Gold.
    1. این دستبند از طلاست.
  • 2.Ist der Ring aus Gold? Nein, der sieht nur so aus.
    2. آیا این حلقه از طلاست؟ نه، این فقط اینطور به نظر می‌رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان