[فعل]

hören

/ˈhøːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: hörte] [گذشته: hörte] [گذشته کامل: gehört] [فعل کمکی: haben ]

1 شنیدن گوش دادن

مترادف و متضاد anhören horchen lauschen zuhören
etwas (Akk.) hören
چیزی را شنیدن/گوش دادن
 • 1. Hast du das Geräusch gehört?
  1. آیا صدا را شنیدی؟
 • 2. Hast du etwas Neues gehört?
  2. آیا چیز جدیدی شنیدی؟
 • 3. Ich habe das Lied schon mal gehört.
  3. من این آهنگ رو قبلاً گوش دادم.
etwas (Akk.) jeden Tag/heute/jede Nacht/... hören
چیزی را هر روز/امروز/هر شب/... گوش دادن
 • Ich höre jeden Tag die Nachrichten.
  من هر روز اخبار را گوش می‌دهم.
etwas (Akk.) nie hören
چیزی را هرگز نشنیدن
 • Dieses Wort habe ich noch nie gehört.
  این واژه را من هرگز نشنیدم.
Ich habe gehört, dass...
من شنیدم که...
 • Ich habe gehört, dass Herr Müller im Krankenhaus liegt.
  من شنیدم که آقای "مولر" در بیمارستان است.
von jemandem etwas (Akk.) hören
از کسی چیزی شنیدن [از کسی خبر داشتن]
 • Ich habe seitdem nichts von ihm gehört.
  من از آن موقع هیچ‌چیز از او نشنیده‌ام [من از آن موقع هیچ خبری از او ندارم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان