[اسم]

das Huhn

/huːn/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hühner] [ملکی: Huhn(e)s]

1 مرغ

  • 1.Das Huhn legt jeden Tag ein Ei.
    1. مرغ هر روز یک تخم می‌گذارد.
  • 2.Zum Mittagessen gab es Huhn mit Reis.
    2. برای نهار مرغ با برنج داشتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان