[حرف اضافه]

in

/ɪn/
[همراه: accusative]

1 به

 • 1.Gehen wir heute in die Stadt?
  1. امروز به شهر می‌رویم؟
 • 2.Komm, wir gehen ins Kino.
  2. بیا، ما به سینما می‌رویم.
 • 3.Wollen wir heute ins Einkaufszentrum gehen?
  3. امروز به مرکز خرید برویم؟
توضیحاتی در رابطه با این حرف اضافه
حرف اضافه "in" به هنگامی که به جابجایی مکانی فردی یا جسمی اشاره می‌کند باید به همراه "Akkusativ" مورد استفاده قرار بگیرد. باید توجه داشت که در اینجا یک جابه‌جایی مکانی دارای جهت و هدف مشخص مدنظر است.

2 تا (زمان)

 • 1.Der Zug kommt in fünf Minuten.
  1. قطار تا پنج دقیقه دیگر می‌رسد.
 • 2.Er ruft in einer Stunde wieder an.
  2. او تا یک ساعت دیگر دوباره زنگ می‌زند.
 • 3.Rufen Sie bitte in fünf Minuten noch einmal an.
  3. (تا) پنج دقیقه دیگر دوباره زنگ بزن.
توضیحاتی در رابطه با حرف اضافه in به معنای تا
حرف اضافه "in" هنگامی که به زمان مشخصی در آینده که پس از آن اتفاقی رخ می‌دهد اشاره می‌کند باید به همراه "Dativ" مورد استفاده قرار بگیرد.

3 در داخل

 • 1.Ich wohne in Frankfurt.
  1. من در "فرانکفورت" زندگی می‌کنم.
 • 2.Ich wohne in Wiesbaden.
  2. من در "ویسبادن" زندگی می‌کنم.
 • 3.Meine Wohnung ist im dritten Stock.
  3. آپارتمان من در طبقه سوم است.
 • 4.Wir sind in einer schwierigen Lage.
  4. ما در شرایط سختی هستیم.
توضیحاتی در رابطه با این حرف اضافه
حرف اضافه "in" به‌طور کلی به همراه "Dativ" و "Akkusativ" مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آگاه شدن از نقشی که پس از حرف اضافه قرار می‌گیرد می‌توان از ادات پرسشی "Wo" و "Wohin" کمک گرفت که معمولاً در پاسخ اولی باید از نقش "Dativ" و در پاسخ دومی که به‌همراه حرکت و جنبش است از "Akkusativ" استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان