[اسم]

der Ingenieur

/ɪnʒeˈni̯øːɐ̯/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Ingenieure] [ملکی: Ingenieur(e)s] [مونث: Ingenieurin]

1 مهندس

مترادف و متضاد Techniker
Computeringenieur/BauIngenieur/...
مهندس کامپیوتر/مهندس عمران/...
  • Hans will Bauingenieur werden.
    "هانس" می‌خواهد مهندس عمران شود.
Ingenieur werden
مهندس شدن
  • Sie studiert an einer Fachhochschule, um Ingenieurin zu werden.
    او در دانشکده فنی درس خواهنده تا مهندس شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان