[فعل]

kacken

فعل گذرا و ناگذر

1 مدفوع کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان