دیکشنری آلمانی به فارسی

karotte

/kaˈʁɔtə/

[اسم]