[صفت]

langsam

/ˈlaŋzaːm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: langsamer] [حالت عالی: langsamsten]

1 کند آرام، کم سرعت

  • 1. Es wird langsam kalt.
    1 . آرام آرام هوا سرد می‌شود.
  • 2. Fahr bitte langsamer!
    2 . لطفا آهسته تر رانندگی کن!
  • 3. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen?
    3 . می‌توانید لطفا کمی آرام‌تر [کندتر] صحبت کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان