[فعل]

lehren

/ˈleːʁən/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: lehrte] [گذشته: lehrte] [گذشته کامل: gelehrt] [فعل کمکی: haben ]

1 درس دادن آموزش دادن، آموزاندن

  • 1.Meine Großmutter lehrte mich das Stricken.
    1. مادر بزرگم به من بافندگی آموزش داد.
  • 2.Sie lehrt Physik an der Universität.
    2. او در دانشگاه فیزیک درس می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان