[اسم]

das Mädchen

/ˈmɛːtçən/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Mädchen] [ملکی: Mädchens]

1 دختر

  • 1.Familie Kurz bekommt ein Baby. – Junge oder Mädchen?
    1. خانواده "کورز" بچه‌دار شدند. – پسر یا دختر؟
  • 2.In unserer Klasse gibt es nur Mädchen, keine Jungen.
    2. در کلاس ما فقط دختر هست، هیچ پسری نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان