[فعل]

meinen

/ˈmaɪ̯nən/
فعل گذرا
[گذشته: meinte] [گذشته کامل: gemeint] [فعل کمکی: haben ]

1 نظر داشتن منظور داشتن، اعتقاد داشتن

 • 1. Der Film ist gut. Was meinst du?
  1 . فیلم خوب بود. نظر تو چیه؟
 • 2. Nicht das linke, sondern das rechte Auto meine ich.
  2 . سمت چپ نه، منظور من ماشین سمت راست است.
etwas ernst meinen
منظور جدی داشتن [جدی گفتن]
 • meinen Sie das ernst?
  این را جدی میگویی؟
meinen, dass...
اعتقاد داشتن که... [نظر داشتن که...]
 • Ich meine, dass unsere Regierung endlich zurücktreten sollte
  من اعتقاد دارم که دولت ما باید در نهایت استعفا دهد.
meinen, etwas tun
اعتقاد داشتن [نظر داشتن ] کاری را انجام دادن
 • Ich meine, du solltest weniger rauchen.
  به نظر من تو باید کمتر سیگار بکشی.
damit meinen
از چیزی منظوری داشتن
 • Was meinst du damit?
  منظورت از آن چیست؟
etwas (Akk.) meinen
چیزی منظور بودن [مد نظر بودن]
 • 1. Meinen Sie mich?
  1. منظور شما من هستم؟
 • 2. Welches Buch meinst du?
  2. کدام کتاب مدنظرت است؟ [منظورت است]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان