[اسم]

der Mittwoch

/ˈmɪtvɔχ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Mittwoche] [ملکی: Mittwoch(e)s]

1 چهارشنبه

  • 1. Den Scheck krieg ich erst Mittwoch.
    1 . این چک را من تازه چهارشنبه خواهم گرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان