[اسم]

der Montag

/ˈmoːnˌtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Montage] [ملکی: Montag(e)s]

1 دوشنبه

  • 1. Ich möchte bis Montag eine Antwort.
    1 . من تا دوشنبه یک جواب می‌خواهم.
  • 2. Montag ist der erste Tag der Woche.
    2 . دوشنبه اولین روز هفته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان