[صفت]

nah

/naː/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: näher] [حالت عالی: nächsten]

1 نزدیک

مترادف و متضاد in der Nähe fern
  • 1. Die Besucher der Messe kommen aus nah und fern.
    1 . بازدیدکنندگان نمایشگاه از دور و نزدیک می‌آیند.
  • 2. nahe beim Fluss
    2 . نزدیک رودخانه
  • 3. Wie weit ist es zum Bahnhof? – Das ist ganz nah, nur zwei Minuten von hier.
    3 . چقدر راه تا ایستگاه هست؟ - آن کاملا نزدیک است، فقط دو دقیقه از اینجا.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان