[قید]

nun

/nuːn/
غیرقابل مقایسه

1 حالا الان

مترادف و متضاد eben im Moment jetzt
 • 1.Du hast gekündigt. Was machst du nun?
  1. تو استعفا دادی. حالا می‌خواهی چکار کنی؟
[حرف]

nun

/nuːn/

2 حالا

 • 1.Hat sie den Job nun bekommen oder nicht?
  1. حالا او این شغل رو گرفت یا نه؟
 • 2.Kommst du nun endlich?
  2. حالا آخرش میایی؟
 • 3.Schade, dass du arbeiten musst. – Das ist nun mal so.
  3. حیف که تو باید کار کنی. -حالا اینطوریه دیگه.

3 دیگه

nun (ein)mal
دیگه...دیگه
 • 1. Die Entscheidung ist nun mal so getroffen worden - da lässt sich nichts ändern
  1. تصمیم دیگه (حالا) گرفته شده دیگه، تغییر (هم) نمی‌کنه.
 • 2. Du kannst nun mal nicht alles haben!
  2. تو همه چیز رو با هم دیگه نمی‌تونی داشته باشی دیگه.

4 خب بسیار خب

nun (gut)
خب [بسیار خب]
 • 1. Nun gut, ich bezahle dir die Eintrittskarte.
  1. بسیار خب، من برات پول کارت‌های ورودی رو پرداخت می‌کنم.
 • 2. Nun, das kann ich nicht sofort entscheiden.
  2. خب، من نمی‌تونم فوراً تصمیم بگیرم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان