[اسم]

das Parkhaus

/ˈpaʁkˌhaʊ̯s/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Parkhäuser] [ملکی: Parkhauses]

1 پارکینگ

  • 1. Die Böden in dem Parkhaus bestehen aus Beton.
    1 . زمین پارکینگ از بتون تشکیل شده‌است.
  • 2. Dieses Parkhaus hat zwei Ausfahrten.
    2 . این پارکینگ، دو خروجی دارد.
  • 3. Es ist das grösste unterirdische Parkhaus Spaniens.
    3 . این بزرگ‌ترین پارکینگ زیرزمینی اسپانیا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان