[صفت]

perfekt

/pɛʁˈfɛkt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: perfekter] [حالت عالی: perfektesten]

1 بی نقص کامل، عالی

  • 1.Die Reiseorganisation war perfekt.
    1. هماهنگی سفر بی نقص بود.
[اسم]

der Perfekt

/pɛʁˈfɛkt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Perfekte] [ملکی: Perfekt(e)s]

2 زمان کامل (دستور زبان)

  • 1.Bilden Sie zwei Sätze im Perfekt.
    1. دو جمله در زمان کامل بسازید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان