[فعل]

pflanzen

/ˈpflantsən/
فعل گذرا
[گذشته: pflanzt] [گذشته: pflanzt] [گذشته کامل: gepflanzt] [فعل کمکی: haben ]

1 کاشتن گیاه کاشتن

  • 1. Die Bäume müssen im Herbst gepflanzt werden.
    1 . درخت‌ها باید در پاییز کاشته شوند.
  • 2. Lass uns einen Baum pflanzen!
    2 . بیایید یک درخت بکاریم!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان