[صفت]

richtig

/ˈʀɪçtɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: richtiger] [حالت عالی: richtigste-]

1 درست صحیح

مترادف و متضاد einwandfrei fehlerfrei korrekt tadellos falsch unkorrekt
 • 1.Die Antwort ist richtig.
  1. این جواب درست است.
 • 2.Geht deine Uhr richtig?
  2. آیا ساعتت درست کار می‌کند؟
 • 3.Habe ich das richtig verstanden?
  3. آیا من این را درست فهمیدم؟
 • 4.Haben Sie bisher alles richtig verstanden?
  4. آیا همه‌چیز را درست فهمیدید؟
 • 5.Ist das der richtige Weg?
  5. این مسیر درست است؟

2 مناسب

مترادف و متضاد angemessen passend tauglich zweckmäßig unagemessen ungeeignet
 • 1.Das ist die richtige Wohnung für uns.
  1. این آپارتمان برای ما مناسب است.
 • 2.Das ist nicht die richtige Größe.
  2. این سایز مناسب نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان