[فعل]

sehen

/ˈzeː.ən/
فعل بی قاعده فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: sah] [گذشته: sah] [گذشته کامل: gesehen] [فعل کمکی: haben ]

1 دیدن نگاه کردن

مترادف و متضاد anblicken ansehen begegnen betrachten blicken gucken schauen
 • 1. Ich sehe schon, du bist beschäftigt.
  1 . [دارم] می‌بینم، تو مشغولی.
 • 2. Willst du mal sehen?
  2 . آیا می‌خواهی یک بار نگاه کنی؟
etwas (Akk.) sehen
چیزی را دیدن
 • 1. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen?
  1. می‌توانم کارت شناسایی شما را ببینم؟
 • 2. Ich habe einen schönen Film gesehen.
  2. من یک فیلم زیبا دیدم.
 • 3. Ich habe Thomas in der Stadt gesehen.
  3. من توماس را در شهر دیدم.
 • 4. Ich kann dich nicht sehen.
  4. من نمی‌توانم تو را ببینم.
gut/schlecht/scharf/...sehen
خوب/بد/دقیق/... دیدن
 • Ich sehe nicht gut. Ich brauche eine Brille.
  من خوب نمی‌بینم. من به یک عینک نیاز دارم.
mit etwas (Dat.) sehen
با چیزی دیدن
 • Sie sieht nur mit einem Auge.
  او فقط با یک چشم نگاه می‌کند.
nach oben/unten/vorn/hinten/links/rechts sehen
به بالا/پایین/جلو/پشت سر/چپ/راست نگاه کردن
 • Siehe nach oben!
  به بالا نگاه کن.
auf etwas (Akk.) sehen
به چیزی نگاه کردن
 • 1. auf den Bildschirm sehen
  1. به مانیتور نگاه کردن
 • 2. auf die Uhr sehen
  2. به ساعت نگاه کردن
aus etwas (Dat.) sehen
از جایی نگاه کردن
 • aus dem Fenster sehen
  از پنجره نگاه کردن
in etwas (Akk.) sehen
به چیزی نگاه کردن
 • in die Sonne sehen
  به خورشید نگاه کردن
jemandem in die Augen sehen
به چشمان کسی نگاه کردن
 • Ich habe ihm in die Augen gesehen.
  من به چشمانش نگاه کردم.
lange nicht gesehen
به مدت زیادی یکدیگر را ندیدن
 • Wir haben uns lange nicht gesehen.
  ما خیلی وقت است که همدیگر را ندیدیم.
jemanden fröhlich/traurig/... sehen
کسی را شاد/ناراحت/... دیدن
 • Wir haben sie selten so fröhlich gesehen.
  ما به ندرت او را اینقدر خوشحال دیدیم.
sich freuen, jemanden zu sehen
خوشحال شدن از اینکه کسی را دیدن
 • Ich freue mich, Sie zu sehen.
  از اینکه شما را دیدم خیلی خوشحالم.
alles falsch/negativ/... sehen
همه چیز را غلط/منفی/... دیدن

2 قضاوت کردن دیدن

مترادف و متضاد beurteilen erkennen
etwas (Akk.) sehen
چیزی را دیدن [قضاوت کردن]
 • 1. Wie siehst du das?
  1. تو این را چطور می‌بینی؟ [قضاوت می‌کنی؟]
 • 2. Wir müssen die Lage ganz nüchtern sehen.
  2. ما باید موقعیت را کاملا واقع‌بینانه قضاوت کنیم.

3 مراقبت کردن

مترادف و متضاد aufpassen sich kümmern sorgen
nach etwas (Dat.) sehen
از چیزی مراقبت کردن [حواس خود به چیزی بودن]
 • 1. nach den Kindern sehen
  1. از بچه‌ها مراقبت کردن
 • 2. Sieh bitte mal nach den Kartoffeln auf dem Herd!
  2. حواست به سیب‌زمینی‌های روی گاز باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان