[فعل]

senden

/ˈzɛndən/
فعل گذرا
[گذشته: sendete] [گذشته: sendete] [گذشته کامل: gesendet] [فعل کمکی: haben ]

1 پخش کردن

etwas (Akk.) senden
چیزی را پخش کردن
 • Das Fernsehen sendet einen Spielfilm.
  تلوزیون یک فیلم داستانی پخش می‌کند.
im Radio/Fernsehen etwas (Akk.) senden
از رادیو/تلوزیون چیزی پخش شدن
 • Im 3. Programm wird viel klassische Musik gesendet.
  در شبکه سه خیلی موسیقی کلاسیک پخش می شد.

2 فرستادن

 • 1.Bitte senden Sie uns die Unterlagen per E-Mail.
  1. لطفا مدارک را از طریق ایمیل برای ما بفرستید.
 • 2.Ich benutze mein Handy, um SMS zu senden.
  2. من برای فرستادن اس‌ام‌اس از گوشی‌ام استفاده می‌کنم.
jemandem etwas (Akk.) senden
برای کسی چیزی فرستادن
 • 1. Ich sende dir einen Brief.
  1. من برای تو نامه‌ای را می‌فرستم.
 • 2. Wir senden Ihnen die Waren ins Haus.
  2. ما برای شما وسایل را به خانه فرستادیم.
etwas (Akk.) an jemanden senden
چیزی را برای کسی کسی فرستادن
in irgendwo (Akk.) etwas (Akk.) senden
به جایی چیزی فرستادن
 • Hilfspersonal in ein Katastrophengebiet senden
  نیروی کار کمکی به مناطق بحران ‌زده فرستادن
etwas (Akk.) mit etwas (Dat.) senden
چیزی را با چیزی فرستادن
 • mit der Post senden
  با پست فرستادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان