[ضمیر]

sie

/ziː/

1 او [ضمیر سوم شخص فاعلی و مفعولی مفرد مونث]

 • 1.Ich habe meine Jacke gesucht, konnte sie aber nicht finden.
  1. من به دنبال کت‌ خود می‌گشتم اما نتوانستم آن‌ را پیدا کنم.
 • 2.Wie heißt sie?
  2. نام او چیست؟

2 آن‌ها [ضمیر سوم شخص فاعلی و مفعولی جمع]

 • 1.Ich habe sie nirgends gesehen.
  1. من آن‌ها را هیچ‌جا ندیدم.
 • 2.Mir haben sie gestern das Fahrrad gestohlen.
  2. آن‌ها دیروز دوچرخه من را دزدیدند.
 • 3.Vielleicht dachten sie, sie könnten tun, was sie wollten.
  3. شاید آن‌ها فکر کردند که می‌توانند هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند.
[ضمیر]

Sie

/zˈiː/

1 شما [ضمیر دوم شخص مفرد و جمع محترمانه]

 • 1.Möchten Sie etwas zu trinken?
  1. آیا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟
 • 2.Wie heißen Sie, bitte?
  2. شما چه نام دارید [نام شما چیست]؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان