[ضمیر]

sie

/ziː/

1 شما [ضمیر دوم شخص مفرد و جمع محترمانه]

 • 1. Möchten Sie etwas zu trinken?
  1 . آیا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟
 • 2. Wie heißen Sie, bitte?
  2 . شما چه نام دارید؟ [نام شما چیست؟]

2 او [ضمیر سوم شخص مفرد مونث]

 • 1. ich habe meine Jacke gesucht, konnte sie aber nicht finden
  1 . من به دنبال کت‌ام می‌گشتم اما نتوانستم آنرا پیدا کنم.
 • 2. Wie heißt sie?
  2 . نام او چیست؟

3 آنها [ضمیر سوم شخص جمع]

 • 1. Ich habe sie nirgends gesehen.
  1 . من آنها را هیچ‌وقت ندیده‌ام.
 • 2. Mir haben sie gestern das Fahrrad gestohlen.
  2 . آنها دیروز دوچرخه من را دزدیدند.
 • 3. Vielleicht dachten sie, sie könnten tun, was sie wollten.
  3 . شاید آن‌ها فکر کردند هر کاری که بخواهند می‌توانند انجام دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان