[ضمیر]

sie

/ziː/

1 او [ضمیر سوم شخص مفرد مونث]

 • 1.ich habe meine Jacke gesucht, konnte sie aber nicht finden
  1. من به دنبال کت‌ام می‌گشتم اما نتوانستم آنرا پیدا کنم.
 • 2.Wie heißt sie?
  2. نام او چیست؟

2 شما [ضمیر دوم شخص مفرد و جمع محترمانه]

 • 1.Möchten Sie etwas zu trinken?
  1. آیا چیزی برای نوشیدن میل دارید؟
 • 2.Wie heißen Sie, bitte?
  2. شما چه نام دارید؟ [نام شما چیست؟]

3 آنها [ضمیر سوم شخص جمع]

 • 1.Ich habe sie nirgends gesehen.
  1. من آنها را هیچ‌وقت ندیده‌ام.
 • 2.Mir haben sie gestern das Fahrrad gestohlen.
  2. آنها دیروز دوچرخه من را دزدیدند.
 • 3.Vielleicht dachten sie, sie könnten tun, was sie wollten.
  3. شاید آن‌ها فکر کردند هر کاری که بخواهند می‌توانند انجام دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان