[فعل]

singen

/ˈzɪŋən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: sang] [گذشته: sang] [گذشته کامل: gesungen] [فعل کمکی: haben ]

1 آواز خواندن

  • 1. Ich kann heute nicht singen, ich bin erkältet.
    1 . من نمی توانم امروز آواز بخوانم، من سرما خوردم.
gut/gern/schlecht/... singen
خوب/با علاقه/بد/... آواز خواندن
  • Er singt gern.
    او آواز خواندن را دوست دارد.
(jemandem) ein Lied singen
(برای کسی) ترانه‌ای را خواندن
  • Die Kinder sangen ihr ein Geburtstagslied.
    بچه ها برای او یک آهنگ تولد خواندند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان