[اسم]

der Sohn

/zoːn/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Söhne] [ملکی: Sohn(e)s]

1 (فرزند) پسر

  • 1. Das ist Hans, mein Sohn.
    1 . این هانس است، پسر من.
  • 2. Sie möchte, dass ihr Sohn Ingenieur wird.
    2 . او دوست دارد پسرش مهندس شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان