[اسم]

das Thema

/ˈteːma/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Themen] [ملکی: Themas]

1 موضوع

  • 1.Für die Prüfung können wir uns drei Themen aussuchen.
    1. برای امتحان می‌توانیم سه موضوع را انتخاب کنیم.
  • 2.Wir sprechen heute über das Thema „Essen und Trinken“.
    2. ما امروز در مورد موضوع "خوردن و نوشیدن" صحبت می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان